Agrīnās pieteikšanās vakcīnai pret Covid-19 vietnes privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība agrīnās pieteikšanās pret Covid-19 vietnes (turpmāk – Vietne) pārzinim ir ļoti nozīmīga. Jūsu personas datu iesniegšana paredz, ka esat akceptējuši tālāk norādītos datu apstrādes principus.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc, nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem šie dati tiek apstrādāti. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, tai skaitā sīkdatnes, kas nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai. Ņemot vērā, ka interneta vietne nedarbosies, ja sīkdatnes netiks izmantotas, šo sīkdatņu izmantošanai piekrišana netiek prasīta.

Vietnes privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) sniegt informāciju par to, kādiem nolūkiem tiek iegūti personas dati, datu apstrādes termiņu, personas datu aizsardzību, kā arī informēt par personas tiesībām un pienākumiem.

Vietnes personu datu pārzinis un personu datu apstrādātājs ir Veselības ministrija (VM). Vietni uztur un tā atrodas uz Nacionālais veselības dienesta (NVD) tehniskajiem resursiem.

Vietnes pārziņa kontaktinformācija:

 • Adrese: Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011
 • Tālrunis: 67876000
 • Fakss: 67876002
 • E-pasts: vm@vm.gov.lv

Vietnē Jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai apkopotu informāciju par personām, kuras vēlas pieteikties vakcinācijai pret Covid-19 un organizētu vakcinācijas procesu.

Vietnē veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar šādos normatīvajos aktos:

 • Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.pants
 • Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pants
 • Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība”
 • Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi”
 • Vietnes darbībā iesaistītie darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā, ievērojot personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Vietnes darbībā iesaistītie darbiniekiem ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Jūsu personu dati Vietnē tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Vietnes personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu Vietnē apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Vietnes personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.
 • Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai dzēšot savu pieteikumu no Vietnes.

Vietnē tiek uzkrāti dati par: lietotāju veiktajām darbībām, informācijas izvēles parametriem, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informāciju.

Jūsu personas dati Vietnē tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams mērķa sasniegšanai.

Vietnē esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai normatīvajos aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā.

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Veselības ministrijai uz e-pastu datuaizsardziba@vm.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.